Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie I etapu remontu i przebudowy lokalu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu przy ul. Kośnego 34 - Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Opole: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie I etapu remontu i przebudowy lokalu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu przy ul. Kośnego 34
Numer ogłoszenia: 242892 - 2015; data zamieszczenia: 17.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki , ul. Piastowska 18-19-20, 45-081 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4544738, faks 077 4545416.
* Adres strony internetowej zamawiającego: www.wbp.opole.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Wojewódzka Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie I etapu remontu i przebudowy lokalu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu przy ul. Kośnego 34
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie I etapu remontu i przebudowy lokalu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kośnego 34 w Opolu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja projektowa i specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót, w tym przedmiar robót stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ. UWAGA: Zakres przedmiotu zamówienia podstawowego nie dotyczy: a) pozycji 75-77 przedmiaru robót tj. posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych branży budowlanej stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ b) działu 2.1 przedmiaru robót tj. montaż opraw: pozycji od 1.1 do 1.15 działu 2.4 przedmiaru robót tj. instalacja SAP.: pozycji od 1 do 9 działu 2.6 przedmiaru robót tj. instalacji sygnalizacji włamania: pozycji od 2 do 11; od 22 do 26 działu 3 przedmiaru robót tj. pomiary: pozycji od 3.1 do 3.11 branży elektrycznej stanowiącego załącznik nr 1b do SIWZ c) dział 1 kanalizacja sanitarna przedmiaru robót pozycji od 1.9 do 1.14; od 1.16 do 1.18; dział 2 instalacja wodociągowa przedmiaru robót pozycji od 2.7 do 2.8 branży sanitarnej stanowiącego załącznik nr 1c do SIWZ Wyłączone pozycje mogą być przedmiotem odrębnego zamówienia. 3.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz na warunkach zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 4.Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty i zabudowane materiały wynosi minimum 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
II.1.5) Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający na podstawie art 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zamówienia uzupełniające udzielane w okresie 3 lat od udzielnie zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, które polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.22.32.00-8, 45.26.25.20-2, 45.41.00.00-4, 45.43.21.00-5, 45.42.10.00-4, 45.44.21.00-8, 45.45.30.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.70.00-2, 45.33.00.00-9, 45.33.22.00-5, 45.33.10.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do przetargu każdy wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2.Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy pzp 3.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Zachodni WBK S.A. nr rachunku: 62 1090 2138 0000 0005 5600 0447 z adnotacją: Wadium nr postępowania WBP/OA/1/2015 4.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert UWAGA:W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, skuteczne jego wniesienie oznacza uznanie rachunku bankowego Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, należy załączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego jego wniesienie (dokumentu tego nie należy scalać na trwale z ofertą). Złożenie kopii poręczenia lub gwarancji zostanie uznane za brak wniesienia wadium. 6.Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, kto reprezentuje Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7.W przypadku wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, składanego przez konsorcjum (albo inne podmioty występujące wspólnie), zamawiający wymaga, by w treści gwarancji, jako zobowiązani, byli wskazani wszyscy uczestnicy konsorcjum, z zastrzeżeniem zdania drugiego. Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w w/w formach, wystawionego tylko na 1 uczestnika konsorcjum, jednak w takim przypadku z treści gwarancji powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta, że przyjmuje on na siebie odpowiedzialność za wszystkich uczestników konsorcjum. 8.Wykonawca, który zabezpieczy swoją ofertę nieakceptowaną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9.Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem o którym mowa w pkt. 14 10. Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, list podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
III.2) ZALICZKI
* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
* III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia musi wykazać, że należycie wykonał, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości minimum 250 000,00 zł brutto oraz udokumentują, że robota ta została wykonana należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Za roboty budowlane, odpowiadająca swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, uważa się robotę polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie: a) wykazu minimum 1 roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości minimum 250 000,00 zł brutto, wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznika nr 3 do SIWZ. b) dowodów potwierdzających, że roboty budowlane wyszczególnione w wykazie (w załączniku nr 3 do SIWZ) zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami potwierdzającymi że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są: a) poświadczenia lub inny dokumenty potwierdzające należyte wykonanie roboty budowlanej, b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wykazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz robót budowlanych lub dowody potwierdzające czy roboty zostały wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonywane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
* III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
* III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
* III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 8 do SIWZ, b) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie 10 niniejszej Specyfikacji c) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy dołączyć dokument świadczący o wniesieniu wadium, d) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (patrz pkt 9) polega zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych na potrzeby wykonania zamówienia. Stosując § 1 ust. 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013 poz. 231) Zamawiający żąda w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, wskazania zakresu prac wykonywanych przez inny podmiot przy wykonaniu zamówienia. Przykładowy wzór pisemnego zobowiązania, stanowi załącznika nr 7 do SIWZ wykonawca może przedłożyć również zawarte umowy czy oświadczenia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. ewentualnie: e) pełnomocnictwo (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego lub Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 98
2 - Gwarancja - 2
IV.2.2) Przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wbp.opole.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, 45-081 Opole, ul. Piastowska 18-20.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, 46-081 Opole, ul. Piastowska 20 I p.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:
docSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia178 KB
zipZałącznik nr 1a Dokumentacja branży budowlanej5.12 MB
zipZałącznik nr 1b Dokumentacja branży elektrycznej5.69 MB
zipZałącznik nr 1c Dokumentacja branży sanitarnej3.13 MB
docZałącznik nr 2 wzór umowy115 KB
docZałącznik nr 3 wykaz wykonanych robót74 KB
docZałącznik nr 4 oświadczenie art 22 pzp33.5 KB
docZałącznik nr 5 oświadczenie z art 24 pzp26.5 KB
docZałącznik nr 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia26.5 KB
docZałącznik nr 7 zobowiązanie36.5 KB
docxZałącznik nr 8 wzór formularza ofertowego29.3 KB

Informacje dla oferentów

pdfOdpowiedź na pytanie367.09 KB

pdfInformacja o wynikach przetargu34.56 KB

Udostępnij