Sprzedaż lokalu - Investhouse Nieruchomości - Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

pdfINFORMACJA O PRZETARGU35.31 KB


Investhouse Nieruchomości w OPOLU ul. Reymonta 29
w imieniu

DYREKTORA WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OPOLU
ul. Piastowska 18-19-20

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu spółdzielczego-własnościowego prawa do lokalu użytkowego nr 41, położonego w Opolu przy Placu Józefa Piłsudskiego 6, o powierzchni użytkowej 767,7 m² (po jej skorygowaniu z powierzchni użytkowej 755,00 m², podanej w wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży). Lokal składa się z 19 pomieszczeń użytkowych na parterze i I piętrze w 15-to kondygnacyjnym budynku, w którym udział w częściach wspólnych budynku i w działce nr 143/6 ark.m.41 o pow. 0,4860 ha, wynosi 0,10356, dla którego prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Opolu nr KWOP10/00088689/8.
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: mieszkalno–usługowe (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 84 poz. 2483).

Cena wywoławcza lokalu : 1.200.000 zł
Wadium : 70.000 zł

Opłaty związane z nieruchomością:
miesięczny podatek od nieruchomości 1 576,93 zł (brutto);
Termin wnoszenia opłat / aktualizacji opłat: 14 dni od wystawienia faktury VAT.

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 15.07.2014 roku o godz. 10.00 w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ul. Piastowska 20 w przyziemiu- sala narad.

Lokal udostępniony będzie zainteresowanym w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-16.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu pod tel. nr : 606 449 844 lub 668 422 200.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

  1. Złożenia do dnia 14.07.2014 roku w siedzibie pośrednika tj. Investhouse Nieruchomości w Opolu ul.Reymonta 29, I piętro, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz w Siedzibie pośrednika Investhouse Nieruchomości przy ul.Reymonta 29, oraz na stronie www.wbp.opole.pl)
  2. Składający oświadczenie winien dołączyć wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny (nie dotyczy osób fizycznych), sposób reprezentacji oraz imiona i nazwiska osób reprezentujących podmiot, oraz kopię dowodu wpłaty wadium.
  3. Wniesienia w terminie podanym w pkt. 1 wadium na rzecz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu w Banku Zachodnim WBK S.A. I O/Opole na konto 62 1090 2138 0000 0005 5600 0447 Dniem wpłaty jest dzień wpływu środków na konto WBP w Opolu. Oryginał dowodu wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej kupna nieruchomości.Pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się wpłacone wadium w terminie 3 dni roboczych po przetargu.
  4. Wygrywający przetarg zostanie powiadomiony w terminie 21 dni o dacie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Wygrywający zobowiązany jest do dokonania wpłaty całej kwoty osiągniętej w przetargu do dnia poprzedzającego podpisanie aktu notarialnego. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i wpisem nabytych praw do ksiąg wieczystych oraz należnych podatków.
  5. Informacje dodatkowe można uzyskać: Inwesthouse Opole ul.Reymonta 29 w godz. 9.00-17.00 oraz na stronie www.investhouse.opole.pl

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Pliki do pobrania:

pdfOświadczenie33.39 KB

Udostępnij