Drukuj Email


Zawartość bazy
Nazwa bazy danych
Dostęp
A
Baza obejmuje nauki przyrodnicze i rolnicze, m. in. technologia żywności, dietetyka, choroby człowieka, roślin i zwierząt, hodowla zwierząt, ogrodnictwo, technologia drewna, ergonomia, ochrona środowiska, ekologia, weterynaria, ekonomika rolnictwa, biotechnologia, agroturystyka, przemysł: drzewny, spożywczy, skórzany, chłodniczy, piekarski i cukierniczy, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, integracja europejska wraz z ustawodawstwem unijnym, zarządzanie jakością, organizacja przedsiębiorstwa, zarządzanie organizacją, gospodarka żywnościowa itp.
Rejestruje publikacje z ok. 900 tytułów czasopism.
AGRO
Naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne. Baza zawiera informacje o ponad 4 tysiącach czasopism. ARIANTA

 

argaiv1828

Baza rejestruje dokumenty z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, teorii i historii kultury oraz etnografii z 26 czasopism.

 

ARTON – Polska Literatura Humanistyczna

 

wejście do bazy

B
Baza zawiera aktualną informację o instytucjach, wydarzeniach, osobach województwa opolskiego
Baza
"Województwo Opolskie"

wejście do bazy

Baza obejmuje zagadnienia dotyczące zagadnień ekonomicznych i nauk pokrewnych z 400 czasopism naukowych i gospodarczych. Zasięg chronologiczny bazy od 1992 r.

 

BazEkon

 

wejście do bazy

 

Baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. W bazie znajdują się dane bibliograficzne opisujące pełną objętość 54 czasopism (od pierwszych numerów do bieżących).

 

BazHum

 

wejście do bazy

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych - obejmuje polską literaturę z zakresu inżynierii, techniki oraz nauk ścisłych i ochrony środowiska (w wyborze). Rejestruje artykuły (od 1998 r.) z wybranych czasopism, zeszytów naukowych wydawanych przez 20 bibliotek akademickich i ośrodków, materiałów konferencyjnych z w/w wydawnictw.
BAZTECH
(baza techniczna)
wejście do bazy
Zawiera m. in. Internetowy System Aktów Prawnych, Sprawozdania Stenograficzne z posiedzeń Sejmu, Proces Legislacyjny, Druki Sejmowe
Bazy danych
Sejmu RP
wejście do bazy
Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do roku 1939). Kartoteka rozpoczęta w latach wojny z inicjatywy i pod kierunkiem Adama Bara kontynuowana w Pracowni Bibliografii Bieżącej IBL PAN w Poznaniu. Baza znajduje się w początkowym stadium opracowania. W całości zamieszczono już kartotekę dotyczącą Adama Mickiewicza (13 228 pozycji). Ponadto kilka innych haseł opracowano próbnie lub częściowo : Lemański Jan, Leśmian Bolesław, Lorentowicz Jan, Miłosz Czesław, Przybyszewski Stanisław, Sienkiewicz Henryk.
Bibliografia Bara (baza literacka)
wejście do bazy
Rejestruje spisy bibliograficzne, przeglądy bibliograficzne, omówienia stanu badań (jeśli zawierają informacje bibliograficzne), opublikowane w Polsce a także za granicą, jeśli przez autora lub tematycznie związane są z Polską. Obejmuje książki, czasopisma, artykuły z czasopism, fragmenty piśmiennicze od 1995 roku.
Bibliografia Bibliografii Polskich
wejście do bazy

Zawiera prawie kompletny dorobek naukowy i popularnonaukowy geografów polskich od 1985 r..

Artykuły z zakresu: nauk geograficznych, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, kartografii i GIS, zamieszczone w czasopismach geograficznych i nie geograficznych, opracowania autorów zagranicznych, piszących o geografii polskiej lub o Polsce z geograficznego punktu widzenia, tłumaczenia geograficznych prac naukowych z języków obcych, książki, mapy i atlasy o treści geograficznej.

Bibliografia
Geografii Polskiej
wejście do bazy
Obejmuje publikacje z zakresu nauk geologicznych oraz wybrane pozycje dotyczące nauk pokrewnych, takich jak: geografia, gleboznawstwo, górnictwo, hydrologia, ochrona środowiska, wydane w Polsce, jak też poza jej granicami a dotyczące Polski, względnie napisane przez polskich autorów a publikowane za granicą. Rejestruje wydawnictwa ciągłe, zwarte, mapy, atlasy i materiały z konferencji. Są to prace naukowe, popularnonaukowe, informacyjne i recenzje publikacji polskich od 1989 roku.
Bibliografia Geologiczna Polski
wejście do bazy
Wersja elektroniczna Bibliografii Historii Polskiej, opracowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, zawiera te same dane, co kolejne roczniki wydawane w formie książkowej przez Instytut Historii PAN. Aktualnie wersja elektroniczna pozwala na wyszukiwanie danych w rocznikach 1980–2011. W roku 2012 planowane jest stopniowe zdigitalizowanie roczników 1980–1987. Bibliografia
Historii Polskiej
wejście do bazy
Zawiera 22 bazy bibliograficzne i katalogi
Bibliografie regionalne
wejście od bazy
C
Projekt, którego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do czołowych tytułów prasy polskiej i polskich czasopism naukowych, dzięki przeniesieniu ich na nośniki cyfrowe i umieszczeniu w Internecie, powstał z inicjatywy Biblioteki Uniwersyteckiej i realizowany jest wspólnie z Biblioteką Narodową.
Cyfrowa Kolekcja Czasopism Polskich
wejście do bazy

 

Baza obejmuje artykuły z wybranych krajowych czasopism z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (Bibliotekarz, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, Przegląd Biblioteczny, Roczniki Biblioteczne, Zagadnienia Informacji Naukowej, poszerzona o informacje o publikacjach cytowanych, zamieszczanych w bibliografiach załącznikowych. Obejmuje lata 2000-2010.

 

 

CYTBIN

 

 

wejście do bazy

Zawiera opisy bibliograficzne czasopism polskich z lat 1985 - 2000. Baza Biblioteki Narodowej
Czasopisma Polskie Nowe (bibliografia czasopism polskich)
wejście do bazy
Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990 zawiera opisy bibliograficzne czasopism polskich wydawanych w Polsce poza cenzurą w tych latach. Baza Biblioteki Narodowej.
Czasopisma Polskie Podziemne 1976-1990
wejście do bazy
E
Zawiera m.in. bazę Biblioteki. Jest to baza adresowa polskich bibliotek (w kraju i za granicą), które udostępniają swoje witryny w Internecie. Można ją przeszukiwać według różnorodnych kryteriów, m.in. nazwy biblioteki, miejscowości, typu, systemu bibliotecznego, województwa, bibliotek naukowych, digitalizujących zbiory, posiadających angielską wersję witryny.
EBIB - Elektroniczna BIBlioteka - platforma cyfrowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
wejście do bazy
F
Federacja zrzesza 88 bibliotek, opracowuje komputerowy katalog centralny, na stronie działa FIDKAR – multiwyszukiwarka dla komputerowych baz danych, pozwala ona na prowadzenie wyszukiwań katalogowych i bibliograficznych
FIDES - Federacja Bibliotek Kościelnych
wejście do bazy
Zawiera trzy bazy danych dotyczące filmu polskiego: Film polski, baza uwzględnia filmy produkcji polskiej oraz powstałych w koprodukcji Polski z innymi krajami, a także produkcje zagraniczne realizowane z udziałem polskich twórców. Ponad to baza zawiera biogramy twórców filmowych. Kalendarium – informacje o wydarzeniach w świecie polskiego filmu na przestrzeni ostatnich 100 lat. Film w prasie polskiej – opisy artykułów o tematyce filmowej w czasopismach.
Film Polski – internetowa baza filmu polskiego
wejście do bazy

K
Wyszukiwarka umożliwia dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych. Należy go traktować jako narzędzie uzupełniające polski centralny katalog NUKAT
KARO
– katalog rozproszony
wejcie do bazy
Ma zakres uniwersalny, zawiera opisy bibliograficzne artykułów z ponad 100 tytułów czasopism dostępnych w czytelni Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz opisy bibliograficzne artykułów z czasopism dostępnych w czytelni WBP i Oddziale Muzycznym..
Kartoteka zagadnieniowa

w Dziale Informacji, Bibliografii i Promocji WBP w Opolu

 

Obejmuje m.in. opisy wszystkich nowych nabytków Biblioteki Narodowej od 1994 r., książek ogłoszonych w „Przewodniku Bibliograficznym" od 1945 r., artykułów z gazet i czasopism polskich od 2005 r., książek polskich i zagranicznych wydanych od 1801 r., pierwszych numerów czasopism polskich wydanych po 1985 r. itd.

 

Katalog główny Biblioteki Narodowej

 

wejście do bazy

L
W bazie można znaleźć m.in. akty prawne, komentarze, książki i czasopisma Wydawnictwa C.H. Beck, wzory pism i formularzy.
LEGALIS
(baza prawnicza)

w Dziale Informacji, Bibliografii i Promocji WBP w Opolu

Zawiera informacje o żyjących osobach związanych z nauką w Polsce (głównie pracownikach jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych), badaniach naukowych, instytucjach oraz targach, wystawach i konferencjach.
Nauka Polska
wejście do bazy
N
Katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich, który dostarcza informacji o dokumentach i miejscu ich przechowywania
NUKAT
(katalog centralny bibliotek)
wejście do bazy
P

 

Baza bibliograficzna rejestrująca artykuły z 35 czasopism naukowych z dziedziny pedagogiki i psychologii oraz publikacji zwartych, materiałów konferencyjnych i aktów prawnych dotyczących: edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Zasięg chronologiczny bazy od 1993 r.

 

PEDAGOG

 

wejście do bazy


Portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców. Stanowi on część Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on. Baza umożliwia obecnie:

•    stworzenie publicznej bibliografii naukowej osób i instytucji,

•    zapoznanie się z dorobkiem polskich naukowców,

•    zapoznanie się z dorobkiem polskich instytucji naukowych,

•    złożenie ankiety czasopisma naukowego (w czasie tur ewaluacji czasopism naukowych),

•    deponowanie pełnych tekstów publikacji naukowej w centralnym repozytorium PBN.

 

Polska Bibliografia Naukowa

 

wejście do bazy

Bieżąca bibliografia odnotowująca piśmiennictwo poświęcone naukom wojskowym i pokrewnym. Rejestruje dokumenty od 1995.).
Polska
Bibliografia Wojskowa
wejście do bazy
Zawiera opisy bibliograficzne książek uznanych za polonica i wydanych poza granicami Polski (od 1993 r.).
Polonica Zagraniczne od roku 1993
wejście do bazy
Rejestruje piśmiennictwo z zakresu szeroko pojętej nauki o książce opublikowane w Polsce a także za granicą, jeśli przez autora lub tematycznie związane jest z Polską. Obejmuje książki, czasopisma, artykuły z czasopism, fragmenty piśmiennicze.
Polska Bibliografia Bibliologiczna
od 1997 roku
wejście do bazy
Zawiera prace z zakresu teorii i historii literatury, krytyki literackiej, teatralnej i filmowej, literatury współczesnej i życia literackiego; polskie teksty literackie i paraliterackie oraz ich przekłady, teksty literackie obce w przekładzie na język polski. Rejestruje inne formy recepcji literatury, takie jak: spektakle teatralne, słuchowiska radiowe, teatry telewizji, a także roczną produkcję polskich filmów fabularnych. Lata 1988-2002
Polska
Bibliografia
Literacka
wejście do bazy
Zawiera łącza do baz danych z następujących dziedzin: Bibliotekoznawstwo, Polityka, Geografia, Prawo, Geologia, Religioznawstwo, Historia, Sport, Literatura, Sztuka, Nauki biologiczne i rolnictwo, Technika, Nauki medyczne, Wojskowość, Pedagogika. Większość z nich jest dostępna on-line.
Polskie
Bibliografie Dziedzinowe
wejście do bazy
Baza tworzona jest przez Bibliotekę Szkołty Głównej Handlowej od 2011 r. Tytuł stanowi kontynuację bazy: Przegląd Bibliograficzny Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego - 1994-2011.
Przegląd
Bibliograficzny
Czasopiśmiennictwa
Ekonomicznego
wejście do bazy
R
Baza tworzona przez Centralną Bibliotekę Rolniczą. Wersja bezpłatna rejestruje dokumenty od 1997 r.
Rolnictwo – System Informacji o Gospodarce Żywnościowej
wejście do bazy
S
Opracowywana w Bibliotece Głównej AWF w Poznaniu. Rejestruje zawartość polskich czasopism z zakresu sportu, kultury fizycznej i nauk pokrewnych od 1994 roku. Uzupełniana na bieżąco.
SPORT - bibliograficzna baza komputerowa
wejście do bazy
W
Opracowywana przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.
Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej
wejście do bazy